Dros y 25 mlynedd ddiwethaf, bu newid enfawr yn y system addysg bellach a sgiliau a ariannir yn gyhoeddus ar gyfer pobl dros 16 oed. Gwelsom flynyddoedd lawer o gyfyngu ar wariant cyhoeddus a chyflwynwyd newidiadau i gymwysterau ôl-16, prentisiaethau a darparwyr addysg a hyfforddiant hefyd.

Rydym yn gweithio i greu mwy o gyfleoedd dysgu ar gyfer pobl o bob oed ac i ddatblygu gwahanol ffyrdd i oedolion gymryd rhan. Mae gan sgiliau lefel uwch a rôl y system Addysg Uwch ran bwysig yn hyn. Mae buddion economaidd sylweddol o ddysgu gydol oes, sy’n meithrin sgiliau gwell ac uwch ar gyfer yr economi, gwella cynhyrchiant a datblygu busnesau mwy llwyddiannus. Mae’r buddion cymdeithasol yn enfawr, gan arwain at gymunedau cryfach, gwell cyrhaeddiad mewn ysgolion a chymdeithas fwy goddefgar, gyda dinasyddiaeth weithgar a gwell iechyd a llesiant.