Mae ein gweledigaeth ar gyfer Prentisiaethau yn dechrau gyda’r gydnabyddiaeth bod tri rhanddeiliad critigol: y Llywodraeth, cyflogwyr a phrentisiaid. Mae pob un o’r tri yn gwneud buddsoddiad a phob un o’r tri yn rhannu yr enillion. Cefnogwn Brentisiaethau eang, lle mae’r ffocws ar ddatblygu’r person cyfan ar gyfer swydd, gyrfa, gyrfaoedd eraill ac ar gyfer bywyd; ac ar feithrin ymdeimlad o gywreinrwydd, dysgu gydol oes, darganfod a gwella ym mhob prentis. Credwn hefyd y dylai Prentisiaethau gael eu seilio ar y cam mae unigolyn arno yn eu gyrfa, nid eu hoedran. Gall Prentisiaethau wneud gwahaniaeth sylweddol ar y camau hyn, yn cynnwys pan mae pobl yn symud i’w swydd gyntaf (ar unrhyw oedran), pan gânt eu dyrchafu i rôl newydd sydd angen sgiliau a newydd a phan newidiant yrfa.

I gyflawni ein gweledigaeth ac i gydbwyso diddordebau’r prentis gydag arweinyddiaeth gan gyflogwyr, rydym wrthi’n datblygu Siarter Prentisiaid ar y cyd gyda chyflogwyr, darparwyr a phrentisiaid. Bydd yn rhoi dealltwriaeth glir i’r prentis o’r cyfraniad y mae’n rhaid iddynt ei wneud ac annog ymrwymiad gan gyflogwyr i roi’r profiad gorau posibl i’w prentisiaid ar gyfer sylfaen gadarn ar gyfer eu holl fywyd gwaith.

Gyda dros 11 miliwn o bobl anabl ym Mhrydain Fawr, gyda bron chwe miliwn ohonynt o oedran gwaith, credwn fod mynediad teg i Brentisiaethau yn hanfodol. Cynlluniwyd ein pecyn cymorth ar-lein i gyflogwyr  i helpu mwy o bobl anabl i gael mynediad i Brentisiaethau ac i helpu cyflogwyr gael mynediad i weithwyr medrus ac ymroddedig. Datblygwyd y pecyn cymorth gyda nifer o gyflogwyr – yn cynnwys Banc Barclays, Clwb Pêl-droed Tottenham Hotspur, Theatr Genedlaethol Lloegr, Novartis CCC, Cyngor Dinas Caerlŷr ac Ysbyty Luton a Dunstable – ac mae’n dangos y camau gweithredu syml a chost-effeithlon y gallai cyflogwyr eu cymryd i agor eu rhaglenni Prentisiaeth i Brentisiaid anabl.

Mae ein hadnoddau Prentisiaeth yn cynnwys The Adult Apprentice a The Apprentice’s Journey.