Mae cyflogwyr ac addysgwyr yn gynyddol yn tanlinellu pwysigrwydd nodweddion fel hyblygrwydd ac hunan-effeithlonrwydd a sgiliau trosglwyddadwy megis gweithio tîm a datrys problemau. Gall y rhain gael eu datblygu drwy ddarpariaeth datblygiad personol a chymdeithasol ac er bod tystiolaeth anecdotaidd o werth y math yma o ddarpariaeth o fewn rhaglenni cyflogaeth, mae’r elfennau penodol sy’n cael yr effaith mwyaf yn parhau’n anhysbys. Rydym wrthi’n gweithio ar brosiect i ddynodi sut mae darpariaeth datblygiad personol a chymdeithasol yn cefnogi’r dysgwyr pellaf o’r farchnad lafur i ganfod a chynnal cyflogaeth.

Gyda chred bod anghenion sgiliau sylfaenol ymysg hawlwyr budd-daliadau yn fwy na dwywaith y cyfartaledd cenedlaethol, mae’n hollbwysig y gall pobl ddi-waith gydag anghenion Saesneg a Mathemateg gael mynediad i ddarpariaeth effeithlon. Mae ein Helpful approaches to the delivery of Education amd Maths provision for unemployed adults, a ariannwyd gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn ymchwilio sut y gellir rhoi cefnogaeth well i oedolion di-waith gyda sgiliau gwael mewn Saesneg a Mathemateg. Mae’n amlinellu dulliau gweithredu defnyddiol a fformatau cyflenwi sy’n cefnogi sgiliau hanfodol i’r farchnad lafur.

Fe wnaethom hefyd gyhoeddi The Work Programme: What is the role of skills? mewn ymateb i bryderon am lefel y gefnogaeth a gynigir i oedolion ar y Rhaglen Waith i ddatblygu eu sgiliau. Mae ein canllawiau’n cyflwyno’r achos drwy fwy o gefnogaeth sgiliau ar gyfer cyfranogwyr fel rhan o ac wrth ochr y Rhaglen Waith. Mae hefyd yn rhoi astudiaethau achos a chyngor ar sut y gellir cyflenwi cefnogaeth sgiliau a hyfforddiant drwy godi cwr y llen ar y rheolau cymhwyster a’r rhaglenni sydd ar gael.

Mae ein hadnoddau ar gefnogi oedolion diwaith yn cynnwys Managing challenging behaviour within skills provision for unemployed adults a Engaging micro-businesses within skills provision for unemployed adults