Mae technoleg yn newid popeth, eto mae tua 9.5 miliwn o bobl ar draws y Deyrnas Unedig heb sgiliau ar-lein sylfaenol. Mae pobl sydd wedi eu hallgau’n ddigidol yn fwy tebygol o fod dan anfantais gymdeithasol, dod yn ynysig a bod ag incwm isel, yn ogystal â bod yn llai tebygol o drin eu harian, cael mynediad i wasanaethau cyhoeddus a chael plant sy’n tangyflawni yn yr ysgol. Effeithir ar ein heconomi hefyd a disgwylir o leiaf sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol ar gyfer tua 90% o swyddi yn y Deyrnas Unedig.

Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru 2013-14 yn cadarnhau nad yw 21% (tua 514,814) o’r oedolion ymhlith y boblogaeth yng Nghymru (18 oed a throsodd) yn defnyddio’r rhyngrwyd yn gyson. Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu Cymunedau 2.0 i gyflenwi cynhwysiant digidol ar draws Cymru, bydd rhaglen newydd yn dechrau yn Ebrill 2014. http://communities2point0.org.uk/

I wella’r sefyllfa bresennol, credwn:

  • Mai hawl ac nid braint yw sgiliau ar-lein sylfaenol.
  • Ein bod angen dinasyddion, gweithwyr a gwneuthurwyr digidol i adeiladu economi gwybodaeth mewn cymdeithas sy’n gymdeithasol gyfiawn ac yn economaidd ffyniannus.
  • Ni all y bwlch sgiliau digidol gael ei drin gan bobl ifanc yn unig.
  • Byddai poblogaeth gyda llythrennedd digidol yn golygu y gallai cyflogwyr y Deyrnas Unedig gystadlu’n well ar y llwyfan byd-eang.
  • Dylid integreiddio sgiliau digidol ym mhob dysgu.
  • Dylai technoleg gynnwys nid allgau mwy o bobl mewn dysgu.

Yn ogystal â datblygu cefnogaeth ar gyfer grwpiau dan anfantais, rydym hefyd yn ymchwilio anghenion dysgwyr ar-lein, defnyddio dyfeisiau dysgwyr eu hunain a phwysigrwydd technoleg mewn dysgu fel teulu. Mae’r diweddaraf yn cysylltu’n agos gyda chwricwlwm cyfrifiadureg newydd mewn ysgolion sy’n cynnwys agweddau o lythrennedd a rhaglennu digidol.

Mae dulliau digidol i helpu dysgu yn bwysig ym mhob cyd-destun. Yn 2015 fe wnaethom adolygu a diweddaru ap gwobrwyol Maths Everywhere (safle NIACE Lloegr) i’w wneud yn fwy ymatebol i dechnoleg symudol a galluogi ei addasu i’w ddefnyddio mewn carchardai. Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o asiantaethau’r llywodraeth i gefnogi’r defnydd o dechnoleg mewn carchardai, lle gall mesurau diogelwch lesteirio dysgu digidol, er ei fod mor bwysig mewn carchardai â’r tu allan iddynt.