Ddiwedd 2013 roedd 34% o bobl ifanc 19 oed yn gadael gofal heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, o gymharu gyda 18% ar gyfer pob person ifanc. Dim ond 15.3% o’r bobl ifanc mewn gofal, o gymharu gyda 58% o’u cyfoedion heb fod mewn gofal, sy’n cyflawni pump TGAU gradd A* i C ar Gyfnod Allweddol 4, tra bod gan 67.8% ryw fath o Angen Addysgol Arbennig, gydag anawsterau emosiynol ac ymddygiad y mwyaf cyffredin.

Dengys ein hymchwil ddiweddar (Safle NIACE Lloegr) y gall mynediad i broses Cynllunio Llwybr mwy personol helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal i gynllunio eu haddysg, cyflogaeth a hyfforddiant yn fwy effeithlon, gan olygu y bydd llai ohonynt yn methu cael y dechrau gorau i’w bywyd fel oedolion. Rydym hefyd yn annog pob Cymhorthydd Personol i gael eu hyfforddi mewn gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i gynyddu mynediad i gyfleoedd dysgu a gwaith lleol ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Fel rhan o’n gwaith parhaus i gefnogi pobl ifanc sy’n gadael gofal, rydym hefyd wedi datblygu ap i ysbrydoli a helpu pobl ifanc i ganfod cyfleoedd dysgu a gwaith pan fyddant yn gadael gofal. Datblygwyd ap Inspire Me! gan rai a adawodd ofal, ar gyfer rhai sy’n gadael gofal. Mae’n galluogi pobl ifanc a fu mewn gofal, sydd bellach yn byw’n annibynnol ac wedi cymryd y camau cyntaf i ddysgu a gwaith, i rannu eu straeon. Gall defnyddwyr lanlwytho eu straeon eu hunain ac agor casgliad o’u ffefrynnau i’w hysbrydoli yn y dyfodol. Medrir gweld rhagolwg ar-lein yn http://inspire-me-dev.herokuapp.com/, a bydd ar gael i’w lanlwytho ar bob dyfais o’r storfa ap ym mis Medi.

Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o randdeiliaid strategol, yn cynnwys Action on Access, i gefnogi’r sector addysg bellach wrth gynnig dysgu a chefnogaeth effeithlon i rai sy’n gadael gofal. Yn dilyn llwyddiant Nod Ansawdd Buttle UK, rydym wedi gweithio gyda cholegau addysg bellach ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, i ddatblygu canllawiau ar gyfer colegau addysg bellach a darparwyr dysgu eraill, i gefnogi gwell  deilliannau i rai sy’n gadael gofal. Gallwch ddarllen mwy am y prosiect yma.

Porwch drwy ein hadnoddau ar gyfer rhai sy’n gadael gofal a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw (Safle NIACE Lloegr)