Dengys ffigurau o gyfrifiad 2011 y bu cynnydd o 25% yn nifer yr oedolion ifanc 16-25 oed sy’n ofalwyr. Mae oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn llawer mwy tebygol o beidio bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant na’u cyfoedion, ac maent yn profi amrywiaeth o anawsterau ac anfantais – yn cynnwys tlodi, unigrwydd, anawsterau iechyd corfforol a meddwl – sydd â chanlyniadau ar eu cyfer hwy a’u teuluoedd ar hyd eu bywydau.

Rydym yn arwain y ffordd wrth godi ymwybyddiaeth o anghenion dysgu a phrofiadau oedolion ifanc sy’n ofalwyr. Yn Lloegr, cynullwn y Fforwm Polisi Cenedlaethol ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr, a gefnogir gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau, a bu ei aelodau – yn cynnwys oedolion ifanc sy’n ofalwyr – yn weithgar wrth ddylanwadu ar ddatblygiadau cenedlaethol a sicrhau bod oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn uchel ar yr agenda polisi cenedlaethol. Ynghyd â’r Fforwm, rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gyflwyno dulliau gweithredu blaengar at adolygiadau gyrfa ar gyfer oedolion ifanc sy’n ofalwyr, gan adolygu ar ein gwaith blaengar  Adolygiad Gyrfa Canol Bywyd (safle NIACE Lloegr).

Drwy gynlluniau peilot lleol prosiect WE Care yn Lloegr fe wnaethom ymgynghori gyda dros 40 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr, yn ogystal â nifer o ddarparwyr dysgu ac asiantaethau cymorth, y mae eu barn wedi dylanwadu ar ddatblygu adnoddau yn cynnwys Voices of Young Adult Carers, Really Useful Book of Learning and Earning for Young Adult Carers ac Astudiaethau achos o ymarfer effeithlon wrth gefnogi oedolion ifanc sy’n ofalwyr i bontio’n gadarnhaol mewn dysgu a gwaith  (safle NIACE Lloegr).

Rydym hefyd wedi cynhyrchu Adnoddau Gallu Ariannol i alluogi staff sy’n gweithio gydag oedolion ifanc sy’n ofalwyr i ddatblygu sgiliau, hyder a syniadau ymarferol ar gyfer eu cefnogi i wella eu sgiliau gallu ariannol a rheoli arian.