Fframwaith Addysg Oedolion

Mae NIACE Cymru yn gweithio ar hyn o bryd gydag ystod o bartneriaid ar draws y sector addysg oedolion i ddatblygu Fframwaith Addysg Oedolion. Y nod yw amlinellu diben ac egwyddorion addysg oedolion a chyflwyno dull cyson a strwythuredig i ddarpariaeth addysg oedolion a chefnogwyr ar gyfer dysgwyr ym mhob rhanbarth o Gymru. Bydd y Fframwaith yn nodi cwricwlwm blaengar ac ymatebol i alluogi oedolion i gael mynediad a sicrhau cynnydd lle bynnag y maent ar eu taith ddysgu.

Yn Lloegr, bu NIACE yn peilota Cwricwlwm Dinasyddion, sy’n sicrhau fod gan bob unigolyn y set sgiliau craidd y maent eu hangen ar gyfer y 21ain Ganrif, yn cynnwys sgiliau Saesneg, mathemateg, ESOL, digidol, dinesig, iechyd ac ariannol. Mae gennym ymrwymiad i ledaenu mynediad i’r sgiliau hyn, yn neilltuol ymysg grwpiau a dangynrychiolir mewn cymdeithas, yn ogystal â gwella ystod ac ansawdd y ddarpariaeth sydd ar gael i bob oedolyn. Gellir gwneud y sgiliau rhyng-gysylltiedig hyn, sy’n sylfaen i ddysgu gydol oes, yn fwy hygyrch drwy eu gosod mewn cyd-destun a’u datblygu fel cynnig neu fframwaith  cwricwlwm integredig.

Caiff fframwaith Cwricwlwm Dinasyddion ei ddatblygu drwy 13 o gynlluniau peilot mewn ystod o sefydliadau yn cynnwys colegau, awdurdodau lleol ac elusennau. Mae’r cynlluniau peilot yn canfod yr hyn sy’n cymell oedolion i ddysgu, sicrhau fod mwy o bobl yn dysgu sgiliau sy’n berthnasol i’w bywydau, eu hanghenion a’u gwaith. Mae meysydd o ffocws neilltuol yn cynnwys darpariaeth ar gyfer oedolion digartref/mewn cartrefi bregus, troseddwyr, cyn-droseddwyr, ymfudwyr, teuluoedd ac oedolion ifanc dan anfantais. Bydd y cynlluniau peilot yn codi cwr y llen ar ddulliau o ddefnyddio Cwricwlwm Dinasyddion, pa mor effeithon yw’r dull wrth gysylltu â dysgwyr difreintiedig, yr effaith ar ddysgwyr a darparwyr, a ffactorau llwyddiant allweddol ar gyfer y dysgwr a’r darparydd.

Y 13 cynllun peilot sy’n cymryd rhan yw: St Mungo’s Broadway, Ashley Housing, English for Action, Coleg Caerlŷr, Women in Prisons, Tomorrow’s Women Wirral, Coleg Milton Keynes (HMP Ranby), Coleg Manceinion (HMP Deerbolt, HMP New Hall, HMP Blantyre) Outsource Training, Cyngor Bwrdeistref Rochdale, Cyngor Dinas Bradford, Cyngor Dinas Birmingham, Canolfan Plant Manton.