Mae NIACE yn arwain ym maes dysgu fel teulu, gan gyfeirio at unrhyw weithgaredd dysgu sy’n cynnwys plant ac oedolion mewn teuluoedd, lle bwriedir canlyniadau dysgu ar gyfer pawb ohonynt, gan gyfrannu at ddiwylliant o ddysgu yn y teulu.

Cafodd ein hymchwiliad annibynnol ar Ddysgu fel Teulu yng Nghymru a Lloegr effaith enfawr ar amlygu’r maes hwn o waith i wneuthurwyr polisi, cyllidwyr ac ysgolion. Mae adroddiad yr Ymchwiliad – Family Learning Works  – yn argymell y dylai pob ysgol gynnwys rhaglenni dysgu fel teulu i gynyddu lefelau cyrhaeddiad eu plant yn yr ysgol, i’w paratoi ar gyfer y newidiadau cyflym yn y farchnad lafur, a help i sicrhau adferiad economaidd parhaus.

Rydym hefyd yn gweithio ar hyn o bryd ar Sefydliad Paul Hamlyn ar raglen ddwy flynedd i ddatblygu a threialu ffyrdd newydd a diddorol o gyflwyno rhaglenni rhifedd teulu sydd wedi’u seilio ar dechnoleg newydd. Mae’r chwe chynllun peilot, pump yn Lloegr ac un yng Nghymru, yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliad cymunedol er mwyn ymgysylltu â dysgwyr newydd, targedu rhai o’r teuluoedd anoddaf eu cyrraedd gyda’r lefelau isaf o sgiliau rhifedd. Mae sefydliadau partner yn cynnwys llyfrgelloedd, chwaraeon a sefydliadau iechyd, sefydliadau ariannol a chymdeithasau tai. Ar ddiwedd y rhaglen, byddwn yn cynhyrchu adnodd ar-lein i gefnogi’r dulliau gweithredu newydd, yn cynnwys adnoddau addysgu a dysgu, yn ogystal ag arweiniad strategol ar gyfer darparwyr lleol.

Cafodd adnoddau eraill sydd ar gael i annog mwy o oedolion i ddysgu gyda’u plant eu cynhyrchu mewn cysylltiad â CBeebies, gorsaf deledu arweiniol y BBC a chyfleuster ar-lein ar gyfer plant ifanc. Mae ein deg modiwl i’w lawrlwytho yn cynnwys cynlluniau sesiwn ac adnoddau ar gyfer ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar a Dysgu fel Teulu, y gellir eu defnyddio fel cwrs ar ei ben ei hunan neu’n hyblyg fel rhan o sesiynau eraill.