Pan fo pobl yn cael cyfle i ddysgu yn eu cymunedau eu hunain, mae’n eu helpu i wneud newidiadau cadarnhaol drostynt eu hunain a’u teuluoedd, a chymryd rheolaeth am eu bywydau. Dyma’r hyn a ganfu ein hymchwil (safle NIACE Lloegr) yn Lloegr yn adolygu’r Gronfa Arloesedd Dysgu Cymunedol (CLIF). Mae CLIF – cronfa grantiau £4 miliwn o’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, a weinyddir gan NIACE – wedi ariannu bron 100 o brosiectau dysgu cymunedol yn cynnwys dros 15,000 o ddysgwyr.

Fel rhan o werthusiad CLIF, rydym hefyd wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau (safle NIACE Lloegr) yn amlinellu effaith gadarnhaol dysgu cymunedol ar wirfoddoli, cynhwysiant digidol, cyflogadwyedd, teuluoedd, iechyd a grwpiau cymdeithasol fregus.

Yn Lloegr, bu NIACE yn cefnogi Diwygio Dysgu Cymunedol, yn cyflwyno rhaglen gefnogaeth i gynorthwyo darparwyr i weithredu  gwefan Diwygio Dysgu Cymunedol  (Lloegr) sy’n rhoi ffynhonnell o wybodaeth, adnoddau, deunyddiau, astudiaethau achos a dogfennau arweiniad.

Yng Nghymru, mae NIACE yn cefnogi’r Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned, rhwydwaith o reolwyr ac ymarferwyr sy’n darparu Dysgu Oedolion yn y Gymuned drwy awdurdodau lleol a Sefydliadau Addysg Bellach. Mae llawer o straeon dysgwyr a gasglwyd drwy Wobrau Ysbrydoli cenedlaethol yn cydnabod gwerth dysgu cymunedol.