Mae cynyddu a gwella addysg oedolion mewn teuluoedd a chymunedau yn rhan hanfodol o’n gwaith wrth drin diffyg cydraddoldeb mewn mynediad i addysg a hyfforddiant. I lawer o oedolion mae’n gyfle i adeiladu’r hyder sydd ei angen i sicrhau cymhwyster ffurfiol, i rai mae’n gyfle i gael llais yn eu cymuned leol, ac i eraill mae ynglŷn â dysgu cefnogi eu plant yn well.

Mae Dysgu fel Teulu yn datblygu sgiliau oedolion a phlant ac yn adeiladu teuluoedd cryf a chydnerth, gan helpu i chwalu cylchoedd rhyng-genhedlaeth o anfantais. Mae ein gwaith yn datblygu argymhellion yr Ymchwiliad Dysgu fel Teulu wrth i ni barhau i bwyso am fwy o fuddsoddiad uniongyrchol mewn Dysgu fel Teulu drwy’r Premiwm Disgyblion (yn Lloegr) a’r Grant Amddifadedd Disgyblion (yng Nghymru). Rydym yn gweithio at adeiladu gwell integreiddiad o ddysgu fel teulu i’r lleoliad newydd, ar gyfer cynllunio a chyflenwi mwy cydlynol.

Mae dysgu mewn cymunedau’n datblygu hyder a hunangred ac yn helpu i rymuso unigolion o grwpiau a dangynrychiolir i gymryd rheolaeth o’u bywydau a gwireddu eu potensial llawn. Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu dysgu cymunedol fel cynnig cyffredinol ar draws Cymru a Lloegr, a dynodi cynigion newydd ar gyfer y gyllideb dysgu cymunedol gyda gwell cysylltiadau gyda mathau eraill o ddysgu a thystiolaeth o ddilyniant.

Cefnogwn y Rhwydwaith Dysgu fel Teulu a Rhyng-genhedlaeth yng Ngogledd a De Cymru gan ddod ag amrywiaeth o sefydliadau ynghyd sy’n hyrwyddo a chefnogi dysgu rhyng-genhedlaeth, cynnwys oedolion mewn dysgu plant a galluogi oedolion i drin a datblygu eu sgiliau dysgu eu hunain. Yn Lloegr cefnogwn y FLLAG (Grŵp Awdurdod Lleol Dysgu fel Teulu) a gweithiwn yn agos gyda’r Ymgyrch Dysgu, LEAFEA a Holex.

Yr Ymchwiliad i Ddysgu fel Teulu yn Lloegr a Chmru Crynodeb ar gyfer Cymru

Ymchwilio’r diffiniad o ddysgu fel teulu a chwmpas yr Ymchwiliad