Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ar sut y caiff y sector ôl-orfodol yng Nghymru ei reoleiddio a’i lywodraethu. Maent yn cynnig creu corff newydd (y Cyngor Addysg Drydyddol ac Ymchwil) fydd yn cynnwys popeth o addysg uwch, addysg bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned. Mae’n bwysig y caiff llais dysgwyr ei glywed yn ystod yr ymgynghoriad hwn – ac yn arbennig felly leisiau dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned. Fel y gwyddom, yn fynych nhw yw’r dysgwyr sy’n wynebu’r rhwystrau a’r heriau mwyaf ac yn aml ni chaiff eu lleisiau eu clywed.

 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed gan ddysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned ac maent yn trefnu dau ddigwyddiad ar gyfer hyn:

 

PCET – 4 Hydref. October 2017

Quay Hotel and Spa, Deganwy

 

PCET – 12 Hydref. October 2017

Motorpoint Arena, Caerdydd

 

Byddem yn wirioneddol ddiolchgar pe byddech yn fodlon ymrestru i gymryd rhan fel oedolyn sy’n ddysgwr. Rydym angen i’ch straeon gael eu dweud a’ch llais i gael ei glywed.

 

Amgaeir manylion pellach am y digwyddiadau a gall dysgwyr gofrestru drwy anfon e-bost at:   [email protected]