http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/09/Chloe-Young-Inspire-winner-1-300x200.jpg

Chloe Young
Gwobr Mewn i Waith

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug yn rhy ofnus i adael ei chartref ei hun oherwydd gorbryder ac iselder difrifol ac anhwylder bwyta yr oedd wedi bod yn brwydro yn ei erbyn ers pan oedd yn 17 oed. Cafodd ei hanfon i’r ysbyty ar ôl trio cymryd eu bywyd eu hun, a doedd hi ddim yn gallu gweld ateb i’w phroblemau.

Meddai: “Mae fy mywyd wedi bod fel corwynt. Ar fy ngwaethaf, byddwn yn ei chael hi’n anodd dod allan o’r gwely i fynd â fy merch i’r ysgol. Doedd gen i ddim hyder - doedd gen i ddim byd ar ôl i’w roi.

“ Doeddwn i ddim yn gweld pwrpas siarad am fy iechyd meddwl achos roeddwn i’n teimlo nad oedd unrhyw beth a fyddai’n gallu cael gwared ar fy mhrofiadau.”

Cafodd Chloe ei chyfeirio at raglen WeMindTheGap, cynllun sy’n darparu mentora bywyd, profiad gwaith a mynediad at gyflogaeth, ac fe newidiodd y cynllun ei bywyd.

Dechreuodd raglen hyfforddi WeMindTheGap, gan dreulio’r chwe wythnos nesaf ar leoliadau gwaith, a bellach mae hi’n bwriadu mynd i’r brifysgol i astudio i fod yn nyrs.

Meddai: “Pan ddechreuais fy hyfforddeiaeth, roeddwn i’n teimlo fel bod rhywun wedi aildanio’r golau yn fy mywyd. Cefais gyfleoedd yn ystod y chwe mis hynny a drawsnewidiodd fy mywyd.

“Roeddwn i eisiau bywyd gwell i fi a’m merch. Fe ddeallais yn fuan iawn bod rhaid derbyn y gorffennol er mwyn symud ymlaen.

“Gallwn deimlo’r cyffro’n tyfu gyda phob lle newydd roeddwn i’n gweithio ynddo a gyda phob sgil newydd roeddwn i’n ei dysgu, a hynny ar ôl bod mor swil wrth gerdded i mewn i’m lleoliad gwaith cyntaf.”

Pan raddiodd Chloe, gofynnwyd iddi rannu ei phrofiadau gyda menywod ysbrydoledig eraill ar ei chwrs, noddwyr elusennau, rheolwyr lleoliadau, ffrindiau a theulu.

“Roeddwn i’n ysgwyd, ac yn methu ynganu fy ngeiriau’n iawn wrth i mi ddarllen fy araith i ystafell o tua 200 o bobl. Roeddwn i mor emosiynol, fe ddechreuais i grio - allwn i ddim credu bod gen i’r hyder i’w wneud. Roeddwn i’n gwybod y gallwn ddangos yr hyn oedd  yn bosib i’r bobl a oedd yn fy amau, a dwi wedi llwyddo i wneud hynny.

Ar ei phedwerydd lleoliad gwaith, roedd hi’n gweithio i’r gwasanaethau cymdeithasol fel gweithiwr cymorth i’r henoed ac arweiniodd hynny at waith parhaol.

“Dwi wrth fy modd gyda’r gwaith ac mae wedi bod yn newid byd i fi. Mae gan fy merch tua 20 o neiniau a theidiau anrhydeddus, maen nhw wrth eu boddau’n clywed amdani. Fe wnaeth hyn imi sylweddoli fy mod i eisiau gofalu am bobl. Mae fy mos yn dweud fod gen i’r potensial i fod yn uwch reolwr, ond dwi eisiau mynd i’r brifysgol ac astudio nyrsio. Es i draw i weld fy nain yr wythnos diwethaf ac roedd hi’n dweud pa mor iach dwi’n edrych. Dwi’n bwyta’n well, dwi’n cymdeithasu, mae gen i swydd dwi wrth fy modd â hi, mae gen i gar a dwi’n aros am ddyddiad ar gyfer fy mhrawf gyrru.”