Filter the NewyddionBudd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus
2nd November 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus

Ymateb gan Dysgu a Gwaith Cymru i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Datblygu system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ddiwygiedig. Ymateb L&W

27th June 2017 by Nisha Patel

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru Ar 27 Ebrill 2017 caiff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei lansio’n ffurfiol. Mae’n fudiad addysg oedolion annibynnol a dyma ddarparwr mwyaf addysg oedolion ar...Read more »

Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru
17th March 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru

Bydd yr ymgyrchydd profiadol David Hagendyk yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru. Mae gan David ddeunaw mlynedd o brofiad o ymgyrchoedd gwleidyddol a datblygu polisi yng Nghymru. Bydd yn ymuno â’r Sefydliad...Read more »

6th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddatganiad Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru ar 31 Ionawr 2017

Mae Datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet yn rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad teithio tuag at ymagwedd fwy cydlynol at addysg ôl-orfodol a chydnabyddiaeth a groesewir i’r angen am fynediad i addysg a hyfforddiant hyblyg gydol oes. Ein huchelgais ar...Read more »

27th January 2017 by Wendy Ellaway-Lock

“Mae Addysg Oedolion yn Newid Bywydau” – L&W yn croesawu hwb Addysg Oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd o 13% yn nyraniad cyllid ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, dywedodd Kay Smith, Pennaeth Ymchwil Datblygu a Pholisi y Sefydliad Dysgu a Gwaith:...Read more »

21st November 2016 by

Dysgu er Iechyd

Gyda phwysau difrifol yn wynebu ein gwasanaeth iechyd ledled Cymru, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydweithio i edrych sut y gallwn weithio’n well gyda’n gilydd i ddarparu gwasanaethau sy’n...Read more »

25th October 2016 by

Dysgu a Gwaith i Ymadawyr Gofal yng Nghmru a Lloegr

I nodi dechrau Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn lansio ffyrdd newydd i wella’r cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal.   Y darlun yng Nghymru   Ar...Read more »

28th September 2016 by

Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Daw Stephen Evans yn Brif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Dysgu a Gwaith ym mis Medi, yn dilyn ymadawiad David Hughes a benodwyd yn Brif Swyddog Gweithredol y Gymdeithas Colegau.   Dewiswyd Stephen yn dilyn proses agored...Read more »

26th September 2016 by

Diwrnod Llythrennedd y Byd 2016

Yng Nghymru, mae bron i un plentyn o bob tri yn byw mewn tlodi ac mae lefelau llythrennedd oedolion yn is nag yn Lloegr. Mae tystiolaeth gref sy’n awgrymu mai’r ffordd orau i gefnogi plant yw...Read more »