Safonau’r Iaith Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cydymffurfio â nhw o 25 Ionawr 2017.

Y Safonau

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau’r Gymraeg sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys Sefydliad Dysgu a Gwaith. Mae’r Safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae’n rhaid i Sefydliad Dysgu a Gwaith gydymffurfio â’r safonau canlynol:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio i Sefydliad Dysgu a Gwaith ar 25 Ionawr 2016, sy’n nodi’r safonau sy’n berthnasol i ni. Mae’r Hysbysiad Cydymffurfio llawn ar gael isod.

Hysbysiad Cydymffurfio

Cynllun Iaith

Dyma gynllun iaith Sefydliad Dysgu a Gwaith.

Cynllun yr Iaith Gymraeg

Sylwadau

Os hoffech wneud sylwad am ein defnydd o’r Gymraeg yna cysylltwch gyda [email protected]