Amdanom Ni

Sefydliad polisi ac ymchwil annibynnol newydd gydag ymroddiad i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Rhyngom mae gennym dros 90 mlynedd o hanes a threftadaeth cyfun o’r ‘Sefydliad Cenedlaethol Addysg Barhaus i Oedolion’ a’r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol.

Dymunwn i bawb gael cyfle i wireddu eu huchelgeisiau a photensial mewn dysgu, gwaith a thrwy gydol oes.

Credwn fod gweithlu mwy medrus, mewn swyddi ar gyflogau gwell, yn dda i fusnes, yn dda i’r economi ac yn dda i gymdeithas.

Rydym eisiau i ddysgu a gwaith gyfri.

Mae dysgu a gwaith yn cyfri oherwydd …

  • Mae angen i fwy o bobl ganfod gwaith, aros mewn gwaith ac adeiladu eu gyrfaoedd
  • Mae angen gostwng bylchau mewn dysgu a chyflogaeth ar gyfer cymunedau amddifadus
  • Mae angen cyfleoedd dysgu gydol oes ar gyfer teuluoedd cryfach, pobl iachach, cymunedau mwy cynhwysol
  • Mae angen economi mwy cytbwys a mwy cynhyrchiol

Ond mae heriau sylweddol …

  • Mae adnoddau’n dyn – mae angen gwneud i bob punt gyfri
  • Mae cynhyrchiant yn rhy isel – nid yw cyflogwyr, unigolion a’r llywodraeth yn buddsoddi digon mewn hyfforddiant
  • Mae gormod o bobl yn dal i fod heb waith – mae dros 3 miliwn o bobl ar fudd-daliadau
  • Mae bylchau sgiliau a chyflogaeth yn rhy fawr – mae angen eu cau fel y gall cymunedau a phobl gael budd
  • Mae buddsoddiad dysgu yn canolbwyntio gormod ar bobl iau ar draul oedolion ar draws eu gyrfaoedd ac ar ôl iddynt ymddeol

 

Sut y gweithiwn

 

 

Mae Sefydliad Dysgu a Gwaith ( Lloegr a Chymru) yn sefydliad aelodaeth gyda set amrywiol o aelodau unigol a chorfforaethol yn cynnwys colegau, awdurdodau lleol, cyrff trydydd sector, prifysgolion, busnesau a sefydliadau eiconig mewn cymdeithas sifil fel y BBC, y Brifysgol Agored, Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched a’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae ein haelodau yn ethol ac yn penodi aelodau allweddol o Fwrdd ein Cwmni, Grŵp Strategaeth Sefydliad Dysgu a Gwaith a Phwyllgorau eraill.  Ein Llywydd yw EHB y Dywysoges Frenhinol.