Mae Pam McLean yn diwtor sgiliau sylfaenol i oedolion yng Ngholeg Cambria. Cafodd yrfa mewn addysg a hyfforddiant yn ymestyn dros fwy na 30 mlynedd ar ôl iddi gael ei hysbrydoli i ailhyfforddi pan weithiai fel cynorthwyydd personol i bennaeth coleg. Dywed Pam, “Dewisais addysg oedolion gan mai dyna’r lle’r oeddwn i’n teimlo y gallwn wneud gwahaniaeth i’r ffordd yr oedd pobl yn dirnad addysg a sut y gallai hyn newid eu bywydau am byth.”

Mewn diwrnod ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn y Coleg, aeth yr elusen leol Cam wrth Gam at Pam, a dweud eu bod nhw eisiau cynnig cyfleoedd addysgol i’r merched oedd yn cael eu cefnogi fel rhan o’u Grŵp Camau Nesaf. Roedd y menywod (pob un wedi goroesi cam-drin) wedi siarad am y ffordd yr ymyrrwyd â’u bywyd ysgol, a gofyn oedd yna unrhyw fodd y gallen nhw ail ddechrau eu haddysg. Roedd presenoldeb llawer ohonyn nhw’n wael yn eu dyddiau ysgol, neu roedden nhw wedi gadael ysgol yn gynnar oherwydd trawma eu cam-drin, ac yn gweld fod eu diffyg lefel uchel mewn Mathemateg, Saesneg neu sgiliau TG yn gosod rhwystrau gwirioneddol yn eu bywydau.

Ymatebodd Pam a datblygodd Ddosbarthiadau Sgiliau Hanfodol Cam wrth Gam. Bellach mae’r dosbarthiadau wedi bod yn mynd am fwy na blwyddyn gyda 12-14 o fenywod yn mynychu’n gyson. Mae llawer o’r menywod yn mynd i’r afael â phroblemau gydag iechyd meddwl, hunan niweidio a hunan barch isel, ond mae Pam wedi bod yn wir ysbrydoliaeth i’r grŵp ac yn dawel wedi ennill hyder ac ymddiriedaeth pob aelod o’r grŵp.

Mae’r dosbarthiadau’n llawn hwyl ac egni gyda Pam yn creu adnoddau i fywiogi pob dosbarth. Mae’n gwneud amser i ddeall gobeithion pob dysgwr a chanfod ffyrdd o’u helpu i gyrraedd eu potensial llawn. Mae’r dysgwyr i gyd yn adrodd eu bod nhw’n gallu helpu eu plant gyda gwaith cartref, rheoli eu harian a gwneud penderfyniadau gwybodus yn eu bywydau, ac maen nhw i gyd wedi cofrestru eto’r tymor hwn i barhau â’u haddysg. Dywed un o’r dysgwyr, “Mae Pam wedi rhoi fy mywyd yn ôl i mi ac rwy’n teimlo erbyn hyn bod gen i ddyfodol”.

Dywed Shirley McCann o Cam wrth Gam, a enwebodd Pam, “Dechreuodd y dosbarthiadau gyda mathemateg, yn cael eu cynnal yn niogelwch amgylchedd cyfarwydd ystafelloedd Cam wrth Gam a fe welson ni ganlyniadau gwych. Wrth i’r merched fagu hyder fe ddechreuon nhw hefyd fynychu dosbarth Saesneg yng Ngholeg Cambria. Soniodd un wraig am ei breuddwyd o fynd i brifysgol, cafodd ei hannog gan Pam i gofrestru ar Gwrs Mynediad a daeth i hysbysu’r dosbarth yn llawn cyffro ei bod wedi cwblhau ei blwyddyn a llwyddo mewn 2 TGAU.”

“Mae tiwtora a mentora yn hynod bwysig i mi, nid yn unig oherwydd fy mod yn mwynhau bod gyda’r dysgwyr ond y bodlonrwydd sy’n dod wrth weld yn y cynnydd maen nhw’n ei wneud ac yn barod i’w gyflawni. Dylai Addysg Oedolion fod yn amgylchedd diogel, croesawgar ble gall dysgwyr roi rhwydd hynt i’w galluoedd a darganfod eu sgiliau cudd. Dylai rhan o hyn olygu fod dysgwyr yn gallu mynychu dosbarthiadau yn eu cymuned eu hunain.”