Roedd symud i fod yn diwtor hunangyflogedig ar gyfer oedolion yn benderfyniad mawr i Vince Board ar ôl cael ei gyflogi fel asesydd a thiwtor NVQ am 30 mlynedd, ond bu’r flwyddyn ddiwethaf yn brysur tu hwnt gan fynd ag ef ar hyd a lled Cymru.

Mae Vince yn cynnig hyfforddiant mewn Sgiliau Hanfodol (cyfrifiaduron sylfaenol, diogelwch digidol), llythrennedd a rhifedd ac mae gweithio ar liwt ei hun yn ei alluogi i deilwra cefnogaeth i anghenion dysgwyr, ar adegau, lleoedd a chyflymder sy’n gweddu pob person. Cafodd ei gyrsiau eu cyflwyno i gydweddu â gweithiwr shifftiau cynnar, sesiynau amser cinio ar gyfer dysgwyr lefel mynediad a chefnogaeth un i un i feithrin hyder. Mae wedi tiwtora dros 120 o bobl o fewn cyfnod o 10 mis – ac mae o leiaf ugain o’r dysgwyr hyn wedi symud ymlaen i ddysgu lefel uwch.

Dywedodd: “Rwyf wedi gweld mwy o Gymru eleni nag oeddwn wedi wneud yn fy holl fywyd cyn hynny. Rwyf wedi tiwtora amrywiaeth enfawr o bobl gydag anghenion gwahanol – gosodwyr ffordd yn Wrecsam oedd angen dod i arfer defnyddio cyfrifiadur a chefnogaeth un i un ar gyfer gweithiwr oedd angen cefnogaeth i ddatblygu sgiliau Saesneg ar y gweithle.”

Mae llawer o ddysgwyr eraill wedi gweld budd sylweddol o’r hyfforddiant a ddarperir gyda rhai ohonynt wedi sicrhau contractau hirach, eraill wedi cael swyddi parhaol a dyrchafiad. Roedd gweithiwr dros dro yn wreiddiol o Affrica yn cael trafferth gyda defnyddio Saesneg yn ei swydd ac roedd yn debyg y byddai ei chontract yn dod i ben heb gael cynnig gwaith parhaol. Gyda chefnogaeth unigol gan Vince sicrhaodd gymhwyster mewn llythrennedd a chafodd gynnig swydd barhaol lawn-amser yn fuan wedyn. Rhoddwyd cefnogaeth gyda llythrennedd a thechnoleg gwybodaeth i yrrwr tacsi ar amserau a lleoedd ad-hoc oedd gweddu  iddo ac oherwydd natur ei waith roedd sesiynau’n aml yn cael eu trefnu a’u cyflwyno ar fyr rybudd ac mewn caffes wrth ymyl ffyrdd.

Cefnogwyd enwebiad Vince gan Mike Wilson o Undeb GMB a Sue Da’Casto o UNITE a ddywedodd: “Nid oes dim yn ormod o drafferth i Vince, ac nid yw ei gefnogaeth ar gyfer dysgwyr yn dod i ben unwaith iddynt gymhwyso. Mae llawer wedi manteisio o’i gefnogaeth fisoedd lawer ar ôl gorffen y sesiynau. Mae’r ffordd y mae’n cyflwyno Sgiliau Sylfaenol yn eithriadol ac mae adborth o weithleoedd ar draws Cymru bob amser yn gadarnhaol.”

“I mi, mae bod yn diwtor yn ymwneud yn llwyr â’r newid a wnaiff i fywyd pobl. Mae gweld y llawenydd syml ar wyneb dysgwr pan maent yn cael ennyd ‘bylb golau’ yn ddigon o gymhelliant i fy nghael allan o’r gwely ar fore tywyll ac oer. Mae clywed straeon am sut mae dysgu wedi newid bywydau, cael dyrchafiad iddynt neu eu cadw rhag colli eu swyddi yn llawer mwy gwerth chweil na thystysgrif hardd.”