Bu Ian Howells yn Diwtor Addysg Oedolion ym Mlaenau Gwent ers 2001 a gwnaeth wahaniaeth enfawr i fywydau cannoedd o ddysgwyr. Ar hyn o  bryd mae’n addysgu 10 dosbarth yn amrywio o lefel mynediad yn Saesneg a mathemateg i TGAU lefel uwch mewn mathemateg a phopeth cydrhwng.

Cyn dod yn diwtor, bu gan Ian yrfa hir ac amrywiol yn dechrau gyda gradd mewn gwyddoniaeth a swydd fel micro-fiolegydd yn y gwaith dur lleol a bu’n rhedeg ei fusnes ei hun cyn ail-hyfforddi fel tiwtor oedolion 20 mlynedd yn ôl.

Mae canlyniadau rhagorol yn amlwg yn ei waith. Cafodd dysgwyr gyfradd  pasio o 100% ar ei gyrsiau sgiliau sylfaenol y llynedd. Cafodd rhai myfyrwyr lefel uwch mewn mathemateg, ac maent oll wedi symud ymlaen i gyrsiau TAR.

Dywedodd Ian, “Addysg oedolion yw lle’r rwy’n teimlo’n gartrefol. Rwy’n mwynhau addysgu pobl, ond rwyf hefyd yn mwynhau cwrdd a siarad gyda phobl. Rwy’n hoffi canfod beth yw eu diddordebau a’u hobïau a chynnwys hyn yn eu dysgu – mae’n ei wneud yn fwy perthnasol iddynt.”

Mae gan Ian nam ar ei olwg ac mae’n teithio i’w ddosbarthiadau ar y bws. Mae mor boblogaidd fel nad yw byth yn troi dysgwr i ffwrdd. Mae ei ddosbarthiadau yn orlawn ac yn aml yn gorlifo i’r ardal caffe yn y Ganolfan Dysgu Gweithredol. Mae’n delio gydag ystod amrywiol o ddysgwyr gydag anghenion gwahanol ond gall deilwra ei gefnogaeth ar gyfer pawb. Hyd yn oed er fod dosbarthiadau Ian bob amser yn llawn, mae’n hapus i ddarparu ar gyfer myfyrwyr TAR sy’n edrych am oriau gwirfoddol.

Cafodd Ian ei enwebu gan Karen Bennett a dywedodd, “Nid oes gennyf gof iddo erioed fod yn hwyr – na’n dost o ran hynny. Nid lwc sy’n gyfrifol am ei ganlyniadau, ond oriau ac oriau o waith paratoi, llawer ohonynt yn ddi-dâl. Mae Ian yn aml yn y Ganolfan drwy’r hanner tymor a gwyliau. Wn i ddim beth fyddwn i’n ei wneud pe bai Ian yn penderfynu ymddeol!”

“Mae bod yn diwtor yn fy ngalluogi i helpu’r rhai yn y gymuned nad ydynt efallai wedi cael yr un manteision mewn bywyd y mae rhai ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Rwy’n credu fod gan Dysgu Oedolion yn y Gymuned le ar gyfer pawb a bod taith pob person yn wahanol. I rai gall fod i gael lle mewn addysg uwch, ond rwyf hefyd wedi addysgu dysgwr 80 oed oedd â’r unig nod o fedru ysgrifennu ei enw ei hun. Mae uchelgais pawb mor ddilys ag uchelgais unrhyw un arall a fyddwch chi byth yn gwybod beth y medrwch ei gyflawni nes y rhoddwch gynnig arni. Rhan anoddaf addysg oedolion yw gwneud y cam cyntaf hwnnw!”.