Mae Sian Pierce yn chwarae rhan hanfodol o fewn adran Amgylchedd yr Ysgol Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Bangor. Fel Uwch Diwtor mae’n darparu cymorth bugeiliol i fwy na 500 o fyfyrwyr a staff academaidd. Dywed Sian, “Rwy’n credu mewn galluogi’n myfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn. Mae fy nhaith gyda nhw yn dechrau cyn iddyn nhw gyrraedd yma, ac yn gorffen pan fyddwn ni’n cofleidio ar y diwrnod graddio a finnau’n cael cyfarfod eu rhieni.”

Sian, darlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol, sy’n rheoli’r rhaglen Wythnos Groeso, yn trefnu cefnogaeth gan gyfoedion ac yn Gydlynydd Cyflogadwyedd yn ogystal â gweithredu fel Tiwtor Anabledd o fewn yr Ysgol.

Mae un mlynedd ar ddeg o brofiad fel gwas sifil yn delio gyda budd-daliadau lles wedi helpu Sian i ddeall pobl a’u hymddygiad mewn amgylchiadau heriol. Mae’n dweud, “Rwy’n gwneud defnydd bob dydd o’r hyn a ddysgais yno.” Penderfynodd Sian fynd i’r Brifysgol fel myfyriwr aeddfed, gan amau doethineb hynny ar y dechrau pan oedd y byd yr oedd yn mynd iddo yn edrych mor ddieithr. Digwyddodd dau beth i’w helpu i ymaddasu – “Mi ddois i adnabod myfyrwyr o’r un anian a ffurfio Cymdeithas Myfyrwyr Aeddfed efo nhw. Hefyd mi gymerais sylw o eiriau diwtor doeth, rydych chi’n meddwl bod y lleill yn gwybod popeth? Gofynnwch y cwestiynau maen nhw ofn eu gofyn – ddeng mlynedd yn ddiweddarach, dyma finnau’n rhannu geiriau tebyg o gyngor!”

Datblygu adnoddau newydd ar gyfer cymorth bugeiliol, cynnig adborth ac arweiniad i’r Brifysgol ar eu gweithdrefnau cefnogi myfyrwyr, gwella Cynlluniau Cefnogi Dysgu Personol a chynghori staff academaidd ar sut y gallan nhw gefnogi myfyrwyr – dyna’r pethau sydd wrth graidd rôl adfocatiaeth Sian.

Bu goresgyn llawdriniaeth fawr a gofalu am rieni tra’r oedd hi’n gweithio amser llawn yn rhan o glytwaith bywyd Sian, meddai. “Mae dysgu sut i ganfod y ffordd trwy’r system gofal wedi dysgu i mi werth cydweithio ac yn rhywbeth rwy’n ei weithio yn fy amgylchedd gwaith. Os nad ydw i’n gwybod yr ateb, bydd rhywun arall yn y Brifysgol yn gwybod.”

Mae effaith ei gwaith fel Uwch Diwtor i’w weld yn y graddfeydd cynnydd a chadw ymysg myfyrwyr yr Ysgol, sydd ymhlith y rhai gorau yn y Brifysgol. Mae’r gydberthynas mae Sian yn ei hadeiladu gyda myfyrwyr a’i gallu i ddarganfod datrysiadau i heriau yn enwedig ymhlith rhan gydag anableddau neu anghenion cymorth yn sicrhau fod yna ddiwylliant mewngynhwysol a llwybrau tuag at ddysgu a alluogodd y myfyrwyr i gyd i gael y gorau allan o’u hastudiaethau. Yn sgil hyn cafodd ei henwebu dair gwaith ar gyfer y wobr Cymorth Bugeiliol Eithriadol yn y Gwobrwyon Dysgu gydag Arweiniad Myfyrwyr ac enillodd y wobr honno yn 2014.

“Pan dderbyniais i gyntaf y swydd Uwch Diwtor, roeddwn i’n amau oeddwn i’n gwneud peth doeth ac a fyddwn i’n cyrraedd y safon. Ugain mlynedd a miloedd o fyfyrwyr yn ddiweddarach, rwy’n dal i boeni a ydw i’n ddigon da! Mae fy nhaith gyda nhw yn dechrau cyn iddyn nhw gyrraedd yma ac yn gorffen pan fyddwn ni’n cofleidio ar y diwrnod graddio. Rwyf wedi crio efo nhw yn angladdau eu cyd-fyfyrwyr a’u cysuro wrth iddyn nhw alaru am aelodau teulu neu berthynas wedi dod i ben. Y sylfaen i bopeth rwy’n ei wneud yw gwneud eu bywydau nhw’n well.”