Mae Ann Davies yn cyffelybu ei gwaith fel tiwtor fel teithio ar gwch. Dywedodd, “Rydyn ni gyd yn teithio gyda’n gilydd. Gall rhai fod yn well am fordwyo, eraill am rwyfo, eraill am lywio ac annog. Rwyf bob amser yn atgoffa fy rhwyfwyr cryf i helpu eraill. Teulu o ddysgwyr ydyn ni.”

Mae Ann yn diwtor Cymraeg yng Nghanolfan Palmerston yn y Barri a theimlai ers pan oedd yn ifanc mai athrawes fyddai. Ar ôl gorffen TAR, teithiodd ac addysgu ble medrai, yn cynnwys dysgu Saesneg a llythrennedd i ymfudwyr o Mecsico yng Nghaliffornia. Pan oedd yn magu teulu cyflwynai wersi Cymraeg pwrpasol i gefnogi myfyrwyr drwy arholiadau, gan addasu ei haddysgu i bob dysgwr a’u gallu a chefndir.

Un o brif gryfderau Ann fel tiwtor ei bod yn cyflwyno’r Gymraeg a diwylliant a hanes Cymru, p’un ai yw hynny’n siarad am faterion cyfoes, gwleidyddiaeth, chwaraeon, chwarae pytiau YouTube o gantorion a diddanwyr Cymraeg o’r gorffennol neu presennol, yn ogystal ag addysgu’r iaith. Dywedodd, “Rwy’n angerddol am y Gymraeg, rwyf wedi etifeddu hynny gan fy rhieni anhygoel. Fe wnaethant fy magu i garu’r iaith, treftadaeth a dysgu. Rwy’n ffynnu wrth weld fy myfyrwyr yn llwyddo fel na wnaethant erioed lwyddo o’r blaen.”

Mae Ann yn brofiadol iawn wrth ddeall arddulliau dysgu ei gwahanol myfyrwyr ac yn canfod beth sy’n mynd â’u bryd, gan yn aml ennyn eu diddordeb yn y pynciau hynny sy’n gwirioneddol helpu i sefydlu’r dysgu.

Dywedodd Megan Sanger, myfyrwraig sy’n cefnogi enwebiad Ann: “Dywedais wrth Ann na allwn gofio llawer o Gymraeg fy mhlentyndod ond y gallwn gofio rhai caneuon. Fe wnaeth Ann wedyn ddechrau’r rhan fwyaf o wersi gyda chân, caneuon traddodiadol Gymraeg oedd yn codi fy nghalon ac yn fy ysbrydoli! Ni all geiriau fynegi’n llawn gymaint o fwynhad a gefais o ddosbarthiadau Ann y llynedd, a pha mor heintus yw ei hangerdd at y Gymraeg. Rwyf wedi ymrestru ar ddau gwrs eleni, a bu fy mhlant a finnau yn yr Eisteddfod bedair gwaith am y tro cyntaf yn ystod yr haf. Mae gan fy mhartner ddiddordeb ac mae wedi dechrau dysgu Cymraeg. Rwyf bellach yn siarad Cymraeg gyda fy mam, sydd hefyd yn ail-ddysgu ar ôl byw i ffwrdd o Gymru am bob 30 mlynedd.”

“Rwy’n angerddol am fod yn diwtor … mae gwarchod yr iaith Gymraeg yn allweddol i fy nhiwtora. Mae empathi a brwdfrydedd yn allweddol i lwyddiant. Rwyf bob amser yn atgoffa fy rhwyfwyr cryfaf i helpu gyda’r rhwyfwyr arall heb lesteirio eu dysgu eu hunain. Yn y ffordd yma mae’r dysgwr yn dathlu llwyddiant personol a llwyddiant y grŵp. Rydyn ni’n deulu o ddysgwyr.”