Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er mwyn i’n haddysg mor ifanc â phosibl fod yn sylfaen ar gyfer oes o ddysgu a chyflawni.’

 

Llywodraeth Cymru

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi addysg a dysgu fel blaenoriaethau allweddol ar gyfer Cymru.  Dyma sylfaen ein ffyniant, ein cyfoeth a’n hiechyd i’r dyfodol.  Yn sefydliad Dysgu a Gwaith, rydym hefyd yn credu ym mhotensial pawb a hawl unigolion i allu cael cyfleoedd i ddysgu a chael sgiliau newydd trwy gydol eu bywydau.  Ond gwyddom fod grwpiau penodol sy’n wynebu rhwystrau sylweddol sy’n eu hatal rhag cael addysg a chyflawni.

 

Gyda degawdau o brofiad mewn ymchwil a datblygu yn ymwneud â gwneud addysg yn fwy cynhwysol, mae gennym enw da yn cefnogi a herio llywodraethau i wella polisi a darparwyr i wella eu hymarfer.  Er mwyn parhau â’r gwaith hwn, rydym wedi lansio rhaglen seminar polisi ‘Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu’.  Bydd hwn yn edrych ar anghenion a dyheadau grwpiau o bobl sydd, yn draddodiadol, wedi caeu eu hynysu fwyaf. Bydd y sesiynau yn cynnwys yr ymchwil a’r canfyddiadau diweddaraf, yn ogystal ag archwilio arfer gorau i lywio atebion polisi.  Trwy ddod â dysgwyr, ymarferwyr, darparwyr a llywodraethau ynghyd i wella polisi ac ymarfer, byddant yn bwrw goleuni ar yr atebion sydd ar gael i Gymru yn y sector ôl-orfodol.

 

Gan redeg hyd at fis Mawrth 2018, bydd y ffocws yn cynnwys ehangu cyfranogiad a gwella cyrhaeddiad ar gyfer grwpiau fel ymadawyr gofal a gofalwyr ifanc, bodloni anghenion cymunedau Sipsiwn a Theithwyr, gwella ansawdd darpariaeth ESOL a gwella dysgu i droseddwyr. Os oes gennych awgrym ar gyfer meysydd eraill i’w hystyried neu os hoffech gyfrannu, cymryd rhan a bod yn bartner i sefydliad Dysgu a Gwaith, cysylltwch â David Hagendyk (Cyfarwyddwr Cymru, LWI) yn [email protected]

 

ESOL – 15 Rhagfyr 2017

Dysgu i Droseddwyr – 31 Ionawr 2018