Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru

Ar 27 Ebrill 2017 caiff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei lansio’n ffurfiol. Mae’n fudiad addysg oedolion annibynnol a dyma ddarparwr mwyaf addysg oedolion ar lefel Cymru, ac mae’n deillio o’r uno a ddigwyddodd rhwng CAG (Cymdeithas Addysg y Gweithwyr) yng Ngogledd a De Cymru, Coleg Harlech, a Choleg Cymunedol YMCA Cymru.

Wrth siarad yn nigwyddiad lansio’r sefydliad yn y Senedd, dywedodd y Prif Weithredwr Gweithredol, Kathryn Robson, “Rydym ni’n benderfynol o fod yn sylfaen naturiol y caiff dyfodol Addysg Oedolion yng Nghymru ei adeiladu arno.”

“O gofio fod marchnad lafur byd-eang a thechnolegau newydd yn gweddnewid ein ffordd o fwy a gweithio, mae ein dull – sef caniatáu i bob oedolyn gymryd perchnogaeth o’i ddysgu a’i ddatblygiad ei hun – yn bwysicach nag erioed. Ein her yw parhau i berfformio’n rhagorol, bod yn arloesol ac yn gynaliadwy yn ariannol.”

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysgol i bob oedolyn – yn enwedig y rhai sydd oddi allan i ddarpariaeth addysgol draddodiadol – sydd â diddordeb yn ei addysg ei hun ac anghenion addysgol ei gymuned. Mae’n sicrhau mynediad at addysg i oedolion o bob cefndir, ond mae ffocws penodol ar y rhai sydd wedi colli cyfle i ddysgu.

Ychwanegodd Kathryn Robson, “Mae gan CAG hanes o ddarparu addysg oedolion, cymunedol ac yn y gweithlu i bobl o bob cefndir yng Nghymru ers 1907, sefydlwyd Coleg Harlech a’i draddodiadau balch yn 2917, ac mae’r YMCA wedi’i wreiddio yn yr egwyddor o gynorthwyo’r sawl sydd ddim yn dymuno dilyn llwybrau addysgol traddodiadol – mae hyn oll yn golygu fod ein dysgwyr wrth wraidd popeth a wnawn ni. Trwy ddod â’r sefydliadau hyn ynghyd, bellach mae gennym ni gwricwlwm ehangach sy’n cyrraedd rhagor o gymunedau yn gwella gwybodaeth a sgiliau unigolion ac yn eu grymuso i wneud cyfraniad gweithgar a democrataidd at gymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd yr ymroddiad hwn yn parhau, ac yn helpu i sicrhau y caiff cyfleoedd addysgol eu cynnig i oedolion yn awr ac yn y dyfodol.”

Parhaodd gan ddweud, “Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn darparu cyrsiau rhan amser i dros 18,000 o bobl yn y gymuned neu trwy gyfrwng y gweithle, mewn partneriaeth â sefydliadau gwirfoddol, undebau llafur a chyflogwyr. Cynigir dosbarthiadau mewn lleoliadau a mannau cyfarfod lleol sy’n fwyaf priodol i anghenion ein dysgwyr, ac yn y mannau hynny, rydym ni’n cynorthwyo cymunedau ledled Cymru yn weithredol. Bydd dysgu yn digwydd mewn amgylcheddau cyfarwydd a chyfeillgar sy’n apelio at y sawl sy’n dymuno dysgu sgiliau newydd, o bobl sydd newydd adael yr ysgol i bobl wedi ymddeol.”

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut a ble gallwch chi ddysgu, trowch at www.adultlearning.wales.

____ DIWEDD Y CYFATHREBU ____

Nodiadau i Olygyddion:

Sefydliad cenedlaethol yw Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales sy’n darparu cyfleoedd addysg i oedolion ledled Cymru. Mae’n cynnwys Coleg Harlech, WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru fel cyrff rhagflaen.

Anfonwch unrhyw ymholiadau ynghylch y datganiad hwn at [email protected] | 07930 867920.