Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddatganiad Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru ar 31 Ionawr 2017

Mae Datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet yn rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad teithio tuag at ymagwedd fwy cydlynol at addysg ôl-orfodol a chydnabyddiaeth a groesewir i’r angen am fynediad i addysg a hyfforddiant hyblyg gydol oes.

Ein huchelgais ar gyfer y diwygiadau yw llwybrau dysgu cydlynol a hygyrch ar gyfer dysgwyr yng Nghymru faint bynnag eu hoed, lle bynnag y maent yn byw a sut y maent eisiau astudio. Mae’r heriau a nodir gan Ysgrifennydd y Cabinet; mynd i’r afael â bylchau sgiliau, cyflawni safonau uchel, newid technolegol yn y gweithle a bywyd gwaith hirach i gyd yn cadarnhau’r angen am ymagwedd newydd at addysg a hyfforddiant. Gobeithiwn fod hyn yn nodi newid sylweddol mewn polisi a chyfleoedd gydol oes fel y caiff y buddion economaidd, cymdeithasol a phersonol niferus eu gwireddu ar draws Cymru.

Yn ddiweddarach eleni, bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar sefydlu corff newydd gyda chyfrifoldebau trosfwaol ar gyfer holl faes addysg ôl-orfodol a hyfforddiant. Credwn fod hyn yn gam pwysig ymlaen wrth gyflawni llwybrau dysgu cydlynus a pherthnasol. Byddai hyn yn golygu fod angen i gydweithwyr o bob rhan o’r sector ymgysylltu a gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r weledigaeth a nodir gan Ysgrifennydd y Cabinet.

Dywedodd Jeff Greenidge, Cadeirydd Grŵp Strategaeth Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru: “Gobeithiwn weld cynrychiolwyr dysgu oedolion yn y gymuned ynghyd â chynrychiolwyr o addysg bellach ac addysg uwch yn ymwneud â hysbysu strategaeth y corff newydd. Mae dysgu oedolion yn y gymuned yn aml yn gam cyntaf hollbwysig yn ôl i ddysgu ac mae’n rhoi’r sgiliau a’r hunanhyder i bobl ddatblygu. Gobeithiwn hefyd y bydd un strategaeth ar gyfer addysg ôl-orfodol yn unioni diffyg cydraddoldeb yn statws a chyllid gwahanol fathau o ddysgu, yn cynnwys dysgu rhan-amser.

“Mae teithiau dysgu pobl yn aml yn gymhleth, gyda mannau cychwyn gwahanol iawn a phrofiadau gwahanol gydag addysg a hyfforddiant. Mae cysylltiad clir rhwng sgiliau sylfaenol gwael a thlodi felly gobeithiwn weld sgiliau sylfaenol a hanfodol, yn cynnwys llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol, â lle amlwg yn strategaeth y sefydliad newydd.”

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith wedi hir ddadlau fod dysgu gydol oes, dysgu seiliedig ar waith a dysgu rhan-amser yn rhannau hanfodol o sector addysg ôl-orfodol gref ac yn hollbwysig ar gyfer symudedd cymdeithasol. Rydym yn falch i weld hyn yn cael ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i wneud yn siŵr bod yr egwyddorion hyn yn creu’r cyfleoedd y mae pobl a busnesau eu hangen.