Dysgu er Iechyd

Gyda phwysau difrifol yn wynebu ein gwasanaeth iechyd ledled Cymru, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydweithio i edrych sut y gallwn weithio’n well gyda’n gilydd i ddarparu gwasanaethau sy’n cefnogi ataliaeth ac yn hyrwyddo llesiant.

Mae adroddiad blynyddol Prif Swyddog Meddygol Cymru, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, yn amlygu bod mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu Cymru, a gydag amcangyfrif o £21 miliwn wedi’u gwario ar bresgripsiynau meddyginiaeth gwrth-iselder y llynedd, mae’n rhaid i ni ddechrau meddwl sut i sicrhau gwasanaethau holistig sydd wedi eu hintegreiddio’n well.

Mae ymchwil gan yr Athro Syr Michael Marmot yn rhoi sylw i benderfynyddion cymdeithasol iechyd a’r ddolen rhwng lefelau isel o sgiliau ac addysg, diweithdra ac iechyd gwael. Mae nifer fawr o adolygiadau ac adroddiadau yn dangos sut mae cyfranogiad mewn addysg oedolion, ffurfiol ac anffurfiol, yn effeithio ar iechyd a lles corfforol a meddyliol (Buddion Ehangach Dysgu). Gwyddom fod dysgu ail iaith neu sgil newydd yn gwella sut mae’r ymennydd yn gweithio.

Ar 1 Rhagfyr, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi trefnu digwyddiad yn rhoi sylw i ymchwil ac enghreifftiau o arfer da sydd wedi cysylltu iechyd ac addysg. Cefnogir y digwyddiad gan Brifysgol De Cymru ac fe’i cynhelir ddydd Iau 1 Rhagfyr 9.30 – 16.00 ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Dinas Caerdydd. I archebu tocyn ar gyfer y digwyddiad ewch i Eventbright neu gysylltu â  [email protected]