Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Daw Stephen Evans yn Brif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Dysgu a Gwaith ym mis Medi, yn dilyn ymadawiad David Hughes a benodwyd yn Brif Swyddog Gweithredol y Gymdeithas Colegau.

 

Dewiswyd Stephen yn dilyn proses agored gystadleuol o faes cryf. Bu’n Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol am 2 flynedd ac mae ganddo gyfrifoldeb am ein gwaith ymchwil a datblygu helaeth. Ymunodd Stephen o Working Links, darparydd blaenllaw ar gyfer gwasanaethau cyflogaeth a sgiliau bu’n arwain ar bolisi, strategaeth a datblygu busnes.

 

Cyn hynny, bu’n gweithio i Asiantaeth Datblygu Llundain fel Cyfarwyddwr Cyflogaeth a Sgiliau, gan gomisiynu rhaglenni ac arwain gwaith Bwrdd Sgiliau a Cyflogaeth Llundain; bu’n Brif Economegydd yn y Sefydliad Marchnad Gymdeithasol; a threuliodd chwe blynedd fel Uwch Gynghorydd Polisi yn Nhrysorlys Ei Mawrhydi, gan arwain ar bolisi i ostwng tlodi plant, cynyddu cyflogaeth a hybu cynhyrchiant.

 

Dywedodd Maggie Galliers CBE, Cadeirydd Bwrdd Cwmni y Sefydliad Dysgu a Gwaith:

“Mae gan Stephen CV rhagorol ac mae’n ddewis profiadol iawn, ac mewn sefyllfa wych i adeiladu ar ein cryfderau a rhoi llais cryf ar gyfer dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant.

“Er yn ffarwelio gyda Phrif Weithredwr ardderchog yn David Hughes, rwy’n falch iawn y caiff ei olynu gan rywun mor brofiadol ac ymroddedig â Stephen fydd yn arwain y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddyfodol llwyddiannus.”

 

Dywedodd Stephen Evans, y darpar Brif Swyddog Gweithredol:
“Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi yn Brif Weithredwr y Sefydliad Dysgu a Gwaith. Gall dysgu a gwaith drawsnewid bywydau, ond mae gormod o bobl  heddiw heb gael budd hynny. Gyda newidiadau mor gyflym yn economaidd, cymdeithasol, a gwleidyddol ni fu efallai erioed yn bwysicach i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb hwn. Dyma’r hyn sy’n gyrru’r Sefydliad Dysgu a Gwaith.

 

“Mae David Hughes wedi gwneud gwaith ardderchog yn adeiladu ein sefydliad ac yn hyrwyddo dysgu gydol oes. Edrychaf ymlaen at adeiladu ar hyn a sicrhau fod y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn llais grymus dros sicrhau fod gan bawb gyfle i gyflawni eu potensial drwy ddysgu a gwaith.”