Prosiect Adolygiad Gyrfa Canol-Bywyd

Mae Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyhoeddi dyfarniad cyllid o brosiect Cynhwysiant Gweithredol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gyflwyno prosiect Adolygiad Gyrfa Canol-Bywyd. Yn dechrau ym mis Ionawr, bydd y prosiect yn cynnig cyfle i unigolion yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr sydd ar gam canol bywyd (54+) ac yn economaidd anweithgar i bwyso a mesur, adolygu eu hopsiynau a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mewn partneriaeth gyda Gyrfa Cymru a’r Brifysgol Agored yng Nghymru, byddwn yn cefnogi a datblygu 45 o unigolion i:

 • Gynnal chwiliad swydd a sgiliau cyflogadwyedd
 • Ennill cymwysterau a sgiliau a gydnabyddir yn genedlaethol a sgiliau i’w gwneud yn fwy cyflogadwy
 • Symud ymlaen i addysg bellach neu hyfforddiant i’w gwneud yn fwy cyflogadwy
 • Sicrhau cyflogaeth gynaliadwy lawn-amser

  Fodd bynnag, nid cwestiynau cysylltiedig â gwaith yw unig nodwedd Adolygiad Gyrfa Canol Bywyd. Mae unigolion sy’n dymuno ymuno â’r farchnad lafur am y tro cyntaf, ail-ymuno ar ôl colli swydd neu gyfnod maith allan o waith yn wynebu ystod o faterion sy’n effeithio ar eu penderfyniadau canol bywyd. Gallai’r pryderon fod yn ariannol, yn gysylltiedig ag iechyd, yr angen i weithio’n rhan-amser neu oherwydd cyfrifoldebau gofalu ychwanegol ar gyfer rhieni neu bartneriaid oedrannus.

  Gall yr Adolygiad Canol Bywyd helpu unigolion neu grwpiau i:

 • Asesu eu blaenoriaethau
 • Adolygu’r materion bywyd sy’n eu hwynebu
 • Rheoli eu gyrfaoedd pan fyddant yn hŷn
 • Datblygu cynllun gweithredu
 • Dynodi cyrsiau datblygu sgiliau cyn-cyflogaeth perthnasol
 • Dynodi cyfleoedd cyflogaeth

  Nid oes diffiniad o un model ‘delfrydol’ o Adolygiad Gyrfa Canol Bywyd, er y deellir y dylai gael ei wreiddio mewn dull holistig sy’n canolbwyntio ar y person i’r hyn sy’n effeithio ar fywyd yr unigolyn.

  Bydd yr Adolygiad Gyrfa Canol Bywyd yn cynnig cyfle i bobl hŷn adolygu eu sefyllfa bresennol ac opsiynau mewn amgylchedd proffesiynol ond anfygythiol a datblygu cynllun ar gyfer y dyfodol, lle bydd gan y rhan fwyaf 20 mlynedd o fywyd gwaith cynhyrchiol ar ôl.

  I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:  [email protected]