Cefnogi Rhai sy’n Gadael Gofal i Gyflawni mewn Addysg Bellach

Eto gyda’r gefnogaeth gywir yn ei lle gallant gyflawni’n uchel mewn addysg bellach ac addysg uwch a symud ymlaen yn llwyddiannus i waith. I sicrhau y cânt y gefnogaeth maent ei hangen mae NIACE wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer colegau addysg bellach a darparwyr dysgu eraill.

Yn seiliedig ar ddulliau gweithredu effeithlon ar draws y Deyrnas Unedig, mae’r canllawiau yn rhoi sylw i bedwar coleg a gyflawnodd achrediad clodfawr ymrwymiad i fyfyrwyr o gefndir gofal ar lefel enghreifftiol, Nod Ansawdd Buttle UK, a nifer o golegau a ddatblygodd arfer effeithlon i gefnogi canlyniadau gwell ar gyfer ymadawyr gofal.

Mae gan Grŵp NTPC (Coleg Castell Nedd Port Talbot a Choleg Powys sydd wedi uno), berson wedi’i ddynodi sy’n gyfrifol am blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal. Dywedant: “Mae’r coleg yn barod i wneud buddsoddiad mor fawr mewn nifer cymharol fach o fyfyrwyr oherwydd, er bod nifer y rhai sy’n gadael gofal yn isel, gall effaith y gwaith yma fod yn enfawr ac mae costau peidio ymyrryd hyd yn oed yn fwy.”

Dywedodd Nicola Aylward, Pennaeth Dysgu ar gyfer Pobl Ifanc yn NIACE: “Mae miloedd o bobl ifanc 16-18 oed yn gadael gofal bob blwyddyn, gan wynebu heriau byw’n annibynnol, deall eu hawliau, y gefnogaeth sydd ar gael iddynt a llywio llwybr tuag at yrfa gadarn. Cafodd llawer ohonynt addysg ysgol ddarniog, wedi symud sawl gwaith tra mewn gofal ac yn cael trafferthion gyda heriau emosiynol fel canlyniad i’w profiadau. Nid yw’n syndod felly, fod pobl ifanc 19 oed sy’n gadael gofal fwy na dwywaith mor debygol o beidio bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant â’u cyfoedion nad ydynt mewn gofal.

“Mae gan awdurdodau lleol, y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a darparwyr dysgu ddyletswydd foesol a chyfreithiol i gefnogi rhai sy’n gadael gofal i fod ag uchelgais, i ganfod ac aros mewn dysgu a chyflawni a symud ymlaen i ddysgu pellach a gwaith. Gobeithiwn y bydd y canllawiau yr ydym wedi’u datblygu mewn cysylltiad agos â Buttle UK yn galluogi darparwyr ledled Cymru i adeiladu ar arfer da a helpu ymadawyr gofal ifanc i wireddu eu potensial a byw bywyd llawn ac egnïol fel oedolion.”

Dywedodd Gerri McAndrew, Prif Weithredwr Buttle UK, “Rydym yn croesawu’n fawr barhau ein hymdrechion i sicrhau y gall pobl ifanc sy’n gadael gofal lwyddo yn eu hastudiaethau ar y lefel uwch yma. Gwyddom o brofiad eu bod yn wynebu heriau enfawr.

“Canmolwn NIACE am drin eu hanghenion drwy gyhoeddi’r canllaw yma fydd yn cadw’r gefnogaeth ychwanegol y mae’r grŵp yma a gaiff ei dangynrychioli ei angen er mwyn cyflawni eu huchelgais.”

Fel rhan o’i waith parhaus i gefnogi rhai sy’n gadael gofal, mae NIACE hefyd wedi datblygu ap i ysbrydoli a helpu pobl ifanc i ganfod dysgu a gwaith. Datblygwyd ap Inspire Me! gan bobl a adawodd ofal, ar gyfer pobl sy’n gadael gofal. Mae’n galluogi rhai sydd wedi gadael gofal yn flaenorol sy’n awr yn byw’n annibynnol ac yn dysgu neu weithio, i rannu eu straeon. Gall defnyddwyr lanlwytho eu straeon eu hunain a sefydlu cronfa o’u ffefrynnau ar gyfer eu hysbrydoli yn y dyfodol. Mae rhagolwg ar gael ar-lein a bydd ar gael i’w lawrlwytho ar bob dyfais o’r stôr apiau o fis Hydref 2015.