Datganiad i’r wasg: Cryfhau Addysg i Oedolion yng Nghymru

Crëwyd WEA YMCA CC Cymru ar Awst 1af 2015. Bwriad y corff newydd yw cryfhau sefyllfa addysg i oedolion yng Nghymru.

Yn ôl Prif Weithredwr newydd y mudiad, Mark Isherwood, “Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r corff newydd fod yn sylfaen ble allwn adeiladu dyfodol Addysg i Oedolion yng Nghymru. Gyda phoblogaeth sydd yn heneiddio, marchnad llafur sydd yn un cyfanfydol a thechnolegau newydd sydd yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio, mae angen dulliau newydd sydd yn galluogi pob oedolyn i berchen ei (h)addysg a’i (d)datblygiad eu hunan. Yr her i’r corff newydd yw parhau i berfformio’n dda, yn ymatebol, arloesol a chynaliadwy’n ariannol.”

Mae WEA YMCA CC Cymru yn dod i fodolaeth o ganlyniad i’r uno rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru, i greu’r darparwr fwyaf o Addysg i Oedolion yng Nghymru. Mae’n dod â dau sefydliad sydd â phroffil uchel ac yn perfformio’n dda at ei gilydd, gyda phroffil cenedlaethol.

Mae’r corff wedi’i ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysgiadol i oedolion o bob math – yn enwedig y sawl sydd tu allan i ddarpariaeth draddodiadol – sydd â diddordeb yn eu haddysg eu hunain ac anghenion addysgiadol eu cymunedau. Mae’n rhoi mynediad i oedolion o bob cefndir i ddysgu, ond gyda’r canolbwynt yn arbennig ar y sawl a gollodd allan ar ddysgu yn wreiddiol neu sydd angen ail siawns. Mae dosbarthiadau yn cynnig awyrgylch cyfforddus, cyfarwydd i ddysgu sydd yn apelio at bawb sydd am feistroli sgiliau newydd, o bobl sydd newydd adael ysgol i bobl sydd wedi ymddeol.

Parhaodd Mark Isherwood wrth ddweud, “Mae hanes y WEA o gynnig addysg yn y gymuned ac yn y gweithle i bobl o bob cefndir yng Nghymru ers 1907, a’r YMCA wedi ei gwreiddio yn nhraddodiadau ar gyfer y rheini nad ydynt am ddilyn llwybrau addysg traddodiadol, yn lleoli’r dysgwr wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. Mae’r dulliau ac ymrwymiad unigryw yma yn mynd i barhau a thyfu, a’n helpu sicrhau darpariaeth o gyfleoedd addysgiadol i holl oedolion nawr ac yn y dyfodol.”

“Wrth ddod â’r ddau fudiad at ei gilydd, mae gennym gwricwlwm ehangach, yn cyffwrdd â mwy o gymunedau, yn cryfhau gwybodaeth a sgiliau unigolion ac yn eu paratoi i chwarae rhan weithgar a democrataidd yn eu cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.”

Ategodd Mark, “Mae WEA YMCA CC Cymru yn darparu addysg i oedolion i dros 20,000 o ddysgwyr, ar sail rhan amser yn y gymuned neu trwy eu gweithle, mewn partneriaeth â mudiadau gwirfoddol, undebau llafur a chyflogwyr. Fan amlaf rydym yn gweithio gyda phobl dros 19, er inni hefyd weithio gyda rhai ysgolion a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg nac yn gyflogedig.”

“Nid oes campws gennym ond gweithiwn gyda mudiadau cymunedol ac arbenigol i ddarparu addysg mewn gosodiadau lleol ac mewn lleoliadau sydd yn fwyaf addas i’n dysgwyr, yn cefnogi cymunedau ledled Cymru yn ymarferol.”

Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod sut a ble i ddysgu gyda WEA YMCA Coleg Cymunedol Cymru, ewch i www.weacymru.org.uk a / neu www.ymca-wales.ac.uk