NIACE a CESI i uno

Mae NIACE a CESI (Canolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol – ‘Inclusion’) wedi cyhoeddi heddiw – dydd Mawrth 14 Gorffennaf – eu bwriad i ddod yn un corff. Mae’r cyhoeddiad, a wnaed yng Nghonfensiwn IntoWork, yn dilyn llwyddiant Cynghrair Strategol y ddau sefydliad a ffurfiwyd ym mis Chwefror eleni.

Dywedodd Dave Simmonds OBE, Prif Weithredwr Inclusion:

“Ein nod yw y caiff corff newydd ei eni y flwyddyn nesaf fydd yn hyrwyddo cyflogaeth, sgiliau a dysgu i bawb – yn arbennig ar gyfer y di-waith a’r rhai ar incwm isel. Gyda’n gilydd byddwn yn adeiladu corff newydd sydd â llais polisi cryf, safonau uchel o ymchwil ac a fydd yn gryfach a mwy cynaliadwy.

“Yn yr ychydig fisoedd nesaf rydym eisiau siarad gyda’n cefnogwyr i rannu ein gweledigaeth o’r corff newydd a deall sut y gallwn gyda’n gilydd wneud mwy ar gyfer ein holl gwsmeriaid, a chefnogwyr.”

Dywedodd Maggie Galliers CBE, Cadeirydd Bwrdd NIACE:

“Mae Bwrdd NIACE yn glir y bydd yr uniad hwn yn helpu i lwyddo dyfodol hirdymor ein gwaith, a rhoi llais grymus i ni ar ddysgu gydol oes, sgiliau a chyflogaeth – hyrwyddo gweledigaeth ar gyfer cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfleoedd i ddysgu a chael eu cefnogi i gyflawni eu huchelgais mewn bywyd, cymuned a gwaith.

“Gyda’n gilydd credwn y gallwn adeiladu enw fel y felin drafod i ‘fynd ati’ gyda dylanwad cenedlaethol mewn dysgu, sgiliau a chyflogaeth. Cefnogir hyn drwy ymchwil ymarferol, datblygu polisi, digwyddiadau cenedlaethol, ymgyrchoedd a gwaith materion cyhoeddus.”

Dywedodd David Hughes, Prif Weithredwr NIACE:

“Mae’r ddau sefydliad wedi cyfrannu llawer ar draws polisi, ymchwil a datblygu dysgu, sgiliau a chyflogaeth. Drwy ein Cynghrair Strategol daeth yn glir y gallwn fod yn llais cryfach fyth yn hyrwyddo dinasyddiaeth, twf economaidd cynhwysol a chymdeithas gryfach a thecach.

“Mae’r agendâu sgiliau a chyflogaeth yn hollbwysig i ni fel cenedl: mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio, newid enfawr mewn technoleg, gormod o bobl heb y sgiliau i gymryd rhan lawn mewn bywyd a marchnad lafur galed ar gyfer pobl ifanc ac oedolion hŷn. Gyda’r Llywodraeth, partneriaethau LEP ac awdurdodau cyfun yn canolbwyntio mwy ar gymorth cyflogaeth ac ymgysylltu cyflogwyr mewn sgiliau, gallwn ddarparu datrysiadau i heriau cyfredol cyflogau isel, cynhyrchiant isel, yr angen am fwy o gyfranogiad yn y farchnad lafur a phrinder sgiliau ar bob lefel, o sylfaenol i arbenigol.

“Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn ymgysylltu gyda’n rhanddeiliaid, aelodau a chefnogwyr i gytuno ar ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. Y canlyniad fydd sefydliad newydd a deinamig fydd yn trosi canfyddiadau ymchwil yn bolisi ymarferol a brofwyd yn y farchnad i helpu pobl i gael y cyfleoedd maent eu hangen i lwyddo mewn gwaith ac mewn bywyd.”