Busnesau Cymru yn ymuno i hyrwyddo Dysgu yn y Gwaith

Cynhaliodd busnesau ledled Cymru ddigwyddiadau i annog eu gweithwyr i ddysgu rhywbeth newydd i nodi Diwrnod Dysgu yn y Gwaith.

Daeth y Diwrnod Dysgu yn y Gwaith ar 18 Mehefin yn ddyddiad allweddol yn yr Wythnos Addysg Oedolion, dathliad mwyaf y Deyrnas Unedig o addysg oedolion. Wedi’i gynllunio i hyrwyddo pwysigrwydd datblygu sgiliau yn y gweithle, mae’r cynllun yn annog cyflogwyr i ystyried manteision bod yn ddysgwr gweithgar, y tu mewn a hefyd y tu allan i’r gweithle.

Dengys ymchwil y gall dysgu yn y gweithle helpu gweithwyr i sicrhau cynnydd yn eu gyrfaoedd a bod yn fwy effeithlon yn eu swyddi, tra gall busnesau fanteisio drwy gynhyrchiant uwch a gostyngiad mewn lefelau salwch.

Cymerodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ran mewn digwyddiad ‘Rhoi Cynnig Arni’ a gynhaliwyd ym mhencadlys Real SFX yng Nghaerdydd, cwmni effeithiau arbennig blaenllaw sy’n arbenigo mewn darparu atmosfferics, tân a ffrwydron yn ogystal â rigiau mecanyddol, gwneud modelau a gwneud propiau meddal ar gyfer rhaglenni teledu Doctor Who, Sherlock, Silent Witness a llawer mwy o ffilmiau a rhaglenni teledu eraill.

Dangosodd Danny Hargreaves, Real SFX, i staff a gwesteion sut i efelychu pelen dân tu mewn i gar cyn rhoi cyfle iddynt roi cynnig ar ddefnyddio un o’r gimbalau niwmatig oedd yn rheoli’r beic gyrru yng Nghyfres 7 Doctor Who.

Fel yr esboniodd Danny, mae Real SFX yn ymroi i roi cyfle i’w weithwyr i ddysgu sgiliau newydd a chafodd ei gydnabod nifer o weithiau am ei gynllun hyfforddiant seiliedig yn y gwaith yn cynnwys ennill Gwobr Cyflogwr Bach y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru y llynedd.

“Rydym yn credu’n gryf mai ein criw yw ei hased fwyaf gwerthfawr gan na fyddem heb eu sgiliau a’u gwybodaeth nhw yn gallu darparu’r effeithiau proffesiynol o safon fyd-eang a ddaeth ein cleientiaid i’w disgwyl o Real SFX,” dywedodd.

“Mae gennym ymrwymiad i fuddsoddi mewn dysgu seiliedig ar waith ac anogwn ein staff i ehangu eu sylfaen sgiliau ar bob cyfle. Ymunodd tri o’n tîm presennol o 9 â ni fel prentisiaid ac mae ganddynt awch go iawn am ddysgu, sy’n ddiwylliant y gweithiwn yn galed i’w hyrwyddo.”

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn dathlu dysgu gydol oes, p’un ai’n seiliedig ar waith, fel rhan o gwrs addysg yn y gymuned, mewn coleg, prifysgol neu ar-lein.

Trefnir yr Wythnos Addysg Oedolion gan NIACE Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, er mwyn hyrwyddo’r amrywiaeth cyrsiau sydd ar gael i ddysgwyr sy’n oedolion, o ieithoedd i gyfrifiaduron a gofal plant i gyllid. Bellach yn ei 24ain flwyddyn, fe’i lluniwyd i ddangos i bobl nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu rhywbeth newydd.

Dywedodd Carys Furlong, Cyfarwyddwr NIACE Cymru, y bu Diwrnod Dysgu yn y Gwaith Eleni yn llwyddiant.

“Bu’n wych gweld cynifer o sefydliadau’n cefnogi Diwrnod Dysgu yn y Gwaith eleni. Mae’r diwrnod wedi hen ennill ei blwyf yn nyddiadur yr Wythnos Addysg Oedolion ac mae’n rhoi cyfle i ni ailddarganfod a dathlu manteision cadarnhaol dysgu yn y gwaith, o wella potensial enillion i’r gweithwyr hyd at fwy o elw i’r cyflogwyr.”

Anogodd Julie James AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, fusnesau eraill ledled Cymru i ddilyn arweiniad Real SFX.

“Mae Llywodraeth Cymru yn annog dysgu yn y gweithle ac rydym bob amser yn falch i glywed am unrhyw gyflogwr sy’n mynd ati i ddatblygu ei weithlu.

“Rwy’n falch iawn i fedru dod â gweld drosof fy hun y gweithgareddau a gynhaliodd Real SFX i’w weithwyr fel rhan o’r Diwrnod Dysgu yn y Gwaith.

“Mae pob math o wahanol weithgareddau y gall cyflogwyr eu cynnig i’w staff mewn dysgu yn y gwaith o gyrsiau hyfforddiant ffurfiol i gysgodi swydd a digwyddiadau tebyg i sesiwn ‘Rhoi Cynnig Arni’ heddiw. Mae’n galonogol iawn gweld cynifer o gyflogwyr yn cymryd rhan yn y Diwrnod Dysgu yn y Gwaith a gobeithiaf y bydd y gweithgareddau hyn yn parhau drwy gydol y flwyddyn.”

Mae mwy o wybodaeth ar sut i gyflwyno dysgu i’r gweithlu, ar gael ar Porth Sgiliau ar gyfer Busnes ar www.busnescymru.gov.uk / porthsgiliau neu ffonio 03000 6 03000