Amser mynd i’r afael â’r her digidol…

Mae’n amhosibl i lawer ohonom ddychmygu diwrnod heb y rhyngrwyd, ffôn clyfar neu gyfrifiadur o ryw fath. Clywn yn aml fod technoleg yn newid pethau. Er hyn, nid yw 18 y cant o’r oedolion yng Nghymru erioed wedi defnyddio’r rhyngrwyd.[1]

Mae hyn yn effeithio waethaf ar bobl hŷn, pobl gydag anableddau, pobl heb fod mewn cyflogaeth a phobl heb unrhyw gymwysterau ar lefel 2 neu uwch (h.y. TGAU, NVQ, Diploma Uwch), gan ffurfio mwyafrif y rhai gyda sgiliau digidol gwael. Mae angen i hyn newid.

Gyda mynediad i nawdd cymdeithasol, bancio a hysbysebion swyddi yn symud yn gynyddol ar-lein – mae’r oes ddigidol mewn risg o ymylu ymhellach rai o’r bobl fwyaf amddifadus yng Nghymru os nad awn i’r afael â materion sgiliau a mynediad digidol.

Efallai mai seilwaith a mynediad yw’r maes lle gwelsom fwyaf o gynnydd mewn blynyddoedd diweddar. Rydym yn awr yn cael mynediad i’r rhyngrwyd mewn ffyrdd mwy amrywiol; llechi a ffonau clyfar; yn y gwaith, adref ac yn yr ysgol neu goleg; ond i’r rhai sydd â phroblemau am hyder a sgiliau, gall hyn ei wneud hyd yn oed yn fwy dryslyd.

Mae sgiliau ar-lein sylfaenol yn hawl ac nid yn fraint. Ni all y bwlch sgiliau digidol gael ei drin gan bobl ifanc yn unig, ac mae’n rhaid i ni ymdrechu i gael poblogaeth gyda llythrennedd digidol  i godi pobl allan o dlodi a gwella’r sgiliau digidol sydd ar gael i gyflogwyr Cymru.

Ar hyd yr wythnos, mae NIACE Cymru yn cynnal Wythnos Addysg Oedolion – dathliad cenedlaethol o ddysgu gydol oes – a chyfle i oedolion gymryd rhan mewn cannoedd o ddosbarthiadau blasu, sesiynau tiwtorial a gwersi ledled Cymru. Dydd Gwener yw’r Diwrnod Digidol, a rhoddir y prif sylw i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau digidol.

Cynhelir digwyddiadau ym mhob rhan o Gymru, yn cynnwys ‘DYDDIAU GWENER DIGIDOL’ yng Nghaerffili a Blaenau Gwent, ‘Syrjeri Digidol’ ar Ynys Môn a gweithdai Cyfrifiadur ac iPad yng Nghastell-nedd Port Talbot, Conwy a Merthyr Tudful. Byddai’n amhosibl i mi restru’r holl ddigwyddiadau cyffrous, ond maent i gyd ar gael yma: http://alwcymru.org.uk/events.asp

Ynghyd â hyn, mae NIACE Cymru hefyd wedi gofyn i bobl ifanc ym mhob rhan o Gymru ddweud wrthym sut yr hoffent newid y ffordd y dysgir sgiliau digidol iddynt. Maent wedi gwneud awgrymiadau gwych a gallwch ddod draw a gweld y gorau yn ein cynhadledd ddigidol y dydd Gwener yma yn Stadiwm Swalec yng Ngaerdydd.

Yn 2005 nid oedd unrhyw beth fel iPhone a dim ond 6 miliwn oedd yn defnyddio Facebook. Mae bellach dros 1.2 biliwn yn defnyddio Facebook ym mhob rhan o’r byd. Ni allwn ond dychmygu pa newidiadau technolegol pellach fydd yn y 10 mlynedd nesaf, pa fynediad i wasanaethau, i addysg ac i waith. Mae’n rhaid i ni sicrhau fod gan ein dinasyddion y sgiliau digidol hanfodol i gymryd rhan neu rydym mewn risg o adael ein dinasyddion a’n heconomi ar ôl.

 

[1] Arolwg Cenedlaethol Cymru 2013-14