Croesawu buddsoddiad o £30m yn rhaglen Cymunedau dros Waith

Cyhoeddwyd rhaglen waith newydd yr wythnos hon fydd yn targedu pobl ddiwaith hirdymor dros 25 oed i’w helpu’n ôl i waith.

Caiff rhaglen £30 miliwn Cymunedau dros Waith ei hariannu ar y cyd gan raglen Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru a Chronfeydd Strwythurol Ewrop a bydd yn derbyn cefnogaeth bellach gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Lansir y cynllun yng Nghasnewydd gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi heddiw, gan gefnogi cefnogaeth i dros 35,000 o bobl dros y tair blynedd nesaf yn y 52 o glystyrau Cymunedau yn Gyntaf.

Bydd Cymunedau dros Waith yn cynnig cyngor arbenigol a mentora un-i-un  gynyddu cyflogadwyedd pobl 25 oed a throsodd sy’n economaidd anweithgar a di-waith hirdymor, sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.

Wrth groesawu’r cyhoeddiad dywedodd Cerys Furlong, Cyfarwyddwr NIACE Cymru:

“Mae cyhoeddiad newydd yn un bach ond arwyddocaol ac yn newid sylweddol i Lywodraeth Cymru sydd yn flaenorol wedi canolbwyntio mwyafrif helaeth eu hadnoddau ar drin diweithdra ieuenctid.

Mae pedair gwaith gynifer o bobl dros 50 oed heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant yng Nghymru ag sydd dan 25 oed. Bydd y cynllun yma’n helpu i gydnabod a goresgyn y rhwystrau sy’n wynebu llawer o oedolion wrth ddychwelyd i’r gwaith a dylai Llywodraeth Cymru sicrhau eu bod yn canolbwyntio eu hadnoddau’ n deg ar draws pob grŵp oedran wrth weithio i fynd i’r afael â diweithdra a sgiliau isel.”