Vince Cable yn cyflwyno araith ar y cysylltiad rhwng addysg oedolion a iechyd meddwl

Bydd yr Ysgrifennydd Busnes Vince Cable heddiw (11 Mawrth) yn cyflwyno’r araith gyweirnod yng nghynhadledd Iechyd Meddwl a Gwaith lle bydd yn tanlinellu pwysigrwydd cyfleoedd addysg bellach i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Cyn ei araith bu’n siarad am yr iselder ôl-enedigol a gafodd ei fam, gan ddweud y bu ei hadferiad  oherwydd ei phrofiad yn astudio mewn coleg addysg oedolion. Dywedodd Cable ei bod wedi gwerthfawrogi gwerth ymarferol colegau addysg bellach ers amser maith – bu ei dad yn athro crefftau adeiladu mewn coleg addysg bellach – ond roedd cofio am daith ei fam o salwch meddwl wedi’i ysbrydoli i wahodd colegau i helpu pobl eraill.

Mae NIACE Cymru yn hybu’r cysylltiadau rhwng dysgu gydol oes ac iechyd a lles a buddion hynny ac yn frwd i gynnig ein cefnogaeth i’r blaenoriaethau hyn a welodd gynnydd mewn cyllid ar gyfer iechyd meddwl ar gyfer 2015/16.

Yn Ionawr 2015, cynhaliodd NIACE Cymru seminar ‘Dysgu ar gyfer eich Iechyd’ ar y cyd gyda Sefydliad Bevan. Ymchwiliodd y seminar sut y gallwn ostwng y galw ar ein Gwasanaethau Iechyd drwy ddefnyddio addysg oedolion i wella iechyd pobl. Roedd NIACE Cymru yn falch iawn i gael Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn siaradwr gwadd yn eu seminar gyntaf yn 2015. Gellir lawrlwytho’r holl ddogfennau o’r gynhadledd yma.

Yn ychwanegol, yn ddiweddar cyhoeddodd NIACE Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru ‘O Rethreg i Realaeth: GIG Cymru mewn 10 mlynedd – Iechyd ac Addysg’ sy’n rhoi sylw i’r effaith a gaiff addysg ar iechyd a lles.

Mae’r papur gwybodaeth, y trydydd yng nghyfres ‘O Rethreg i Realaeth’ Conffederasiwn GIG Cymru – yn cynnwys nifer o astudiaethau achos yn dangos sut y gall darpariaeth gwasanaethau addysgol fod yn fanteisiol iawn i bobl yn ogystal ag i’r GIG yn ei gyfanrwydd.

 

Papur_Gwybodaeth_-_O_Rethreg_i_Realaeth_-_Gwasanaeth_Iechyd_Gwladol_Cymru_mewn_10_mlynedd

Welsh_NHS_NIACE_Briefing_English_Proof_4_0