Cynghrair strategol newydd ar gyfer dysgu, sgiliau a chyflogaeth

Mae NIACE a’r the Centre for Economic and Social Inclusion yn falch i gyhoeddi cynghrair strategol newydd – dydd Llun 2 Chwefror.

Bydd y bartneriaeth newydd yn torri tir newydd ar draws y sectorau dysgu, sgiliau a chyflogaeth, gyda ffocws cryf ar agendâu twf economaidd a chynhwysiant cymdeithasol y ddau sefydliad.

Mae’r ddau sefydliad yn anelu i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer unigolion, llwyddiant busnes a ffyniant economaidd. Bydd gan y gynghrair strategol newydd ddylanwad cryf ar bolisi dysgu, sgiliau a chyflogaeth, yn gweithio i wella darpariaeth gwasanaethau a all helpu pobl i lwyddo yn y farchnad lafur a pharhau i frwydro allgau cymdeithasol ar draws cymdeithas y Deyrnas Unedig.

Gyda’i gilydd, mae NIACE ac Inclusion yn cynnig arbenigedd sylweddol mewn darpariaeth ac ymchwil ar draws gwasanaethau dysgu, sgiliau a chyflogaeth. Drwy’r gynghrair hon, anelant i ddatblygu gwasanaethau newydd i helpu pobl i lwyddo yn y farchnad lafur fydd yn helpu gwneuthurwyr polisi i fynd i’r afael ag allgau cymdeithasol, agenda sy’n ganolog i werthoedd craidd y ddau sefydliad.

Bydd y gynghrair strategol yn canolbwyntio ar bum maes allweddol:

Llais unedig a grymus ar gyflogaeth, sgiliau a dysgu gydol oes – gan hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a thwf economaidd
Ymchwil ymarferol a datblygu polisi integredig yn rhoi gwir fudd i bobl, cyflogwyr a’r economi lleol a chenedlaethol
Swyddogaeth digwyddiadau, ymgyrchu a materion cyhoeddus cenedlaethol newydd, yn dod â buddion darpariaeth cyflogaeth a sgiliau wedi’u hintegreiddio’n well i ddinasyddion, sefydliadau a gwneuthurwyr penderfyniadau ar draws y sbectrwm gwleidyddol
Gwella’r ffordd y byddwn yn darparu ein gwasanaethau mewn ffyrdd effeithlon o ran cost
Datblygu’r opsiynau ar gyfer gweithio agosach ac efallai un o llawn yn ddiweddarach yn 2013.

Dywedodd David Hughes, Prif Weithredwr NIACE:

“Rwy’n falch iawn i gyhoeddi’r gynghrair strategol gyda Inclusion gyda chefnogaeth lawn Bwrdd y ddau sefydliad. Mae NIACE ac Inclusion wedi cydweithio’n llwyddiannus yn y gorffennol, ac rydym yn rhannu ethos a gwerthoedd wrth fynd i’r afael ag anfantais dybryd a hyrwyddo llwyddiant a ffyniant pobl yn y systemau dysgu, sgiliau a chyflogaeth.

“Mae cytundeb eang fod y gwahaniad rhwng y systemau cymorth cyflogaeth a sgiliau yn her bwysig i’r senedd nesaf. Gan adeiladu ar ein Maniffesto 2015, mae’r gynghrair strategol yma’n ein rhoi mewn sefyllfa wych i fynd i’r afael â’r heriau hyn yn uniongyrchol mewn partneriaeth newydd, greadigol a chynaliadwy am y pum mlynedd nesaf a thu hwnt.”

Dywedodd Dave Simmonds OBE, Prif Weithredwr y Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol:

“Rydym yn falch iawn i ffurfio cynghrair strategol newydd gyda NIACE. Rydym yn sicr y gallwn gyda’n gilydd gael mwy o effaith ar bolisi ac ymarfer mewn dysgu, sgiliau a chyflogaeth. Rydym eisiau creu llais newydd grymus ar gyfer rhai sydd angen dysgu ansawdd uchel, cefnogaeth i ganfod gwaith a chael cyfle i ddatblygu yn eu gyrfaoedd.

“Bydd ein cynghrair strategol yn cyfuno ein harbenigedd i gynnig mwy i’n rhanddeiliaid. Bydd yn creu cyfleoedd cyffrous i ddarparu gwasanaethau newydd, mwy o ymchwil a syniadau newydd yn y cyfnodau anodd i ddod. Gyda’n gilydd byddwn yn llunio partneriaeth fydd â ffocws cadarn ar wella cymorth sgiliau a chyflogaeth ar gyfer pawb, ond yn arbennig y rhai sydd fwyaf ei angen.”